Akreditace … kredit … dotace

Od roku 2003 začal v České republice platit zákon o dobrovolnické službě. S ním získaly české neziskovky (jakožto i obecně prospěšné společnosti nebo například církve) možnost akreditovat se jako organizace pracující s dobrovolníky. Ještě donedávna byla tato oblast doménou téměř výhradně sociálních organizací. O své se však začínají postupně hlásit i ty ekologické.

Pokud se akreditujete, otvíráte si dvířka k poměrně pravidelnému a jistému zdroji financí. Výše dotace se odvíjí od počtu dobrovolníků zapojených v projektu. Jiným přínosem akreditací je získání prestiže – u samotných dobrovolníků, které jistě potěší, že budou během vašich akcí pojištěni například pro případ úrazu, ale i u úřadů, s nimiž jednáte. Informace o tom, že jste akreditovanou organizací nebo že pod vaší hlavičkou běží akreditovaný projekt, zapůsobí i na donory. Navíc pokud podáváte grantové žádosti na česká ministerstva a jste akreditovaní, můžete si dobrovolnickou práci započítat jako kofinacování vašeho projektu.

Od teorie k praxi

Akreditovat lze jeden či více projektů / oblastí, v nichž figurují dobrovolníci – ať už jako účastníci, a nebo ještě lépe, jako iniciátoři či organizátoři. Ideální je, jedná-li se o činnost dlouhodobější, nikoli jednorázovou – i když i to je samozřejmě možné.

Přidělování akreditací spadá pod ministerstvo vnitra. Na stránkách www.mvcr.cz, v rubrice Bezpečnost a prevence, odkazu Dobrovolnictví získáte úplné informace o podmínkách akreditace, povinnostech akreditované organizace, dotacích a mnohém dalším.

Akreditace je udělována vždy na dobu tří let. Po vypršení této lhůty je potřeba žádost obnovit. Žádost o akreditaci připravuje organizace ve spolupráci s ministerstvem (žádost zasíláte ke konzultaci) a společně ji i dotahujete do konce. Celý tento proces trvá zhruba dva měsíce. Důležité je vhodné načasování: žádejte o akreditaci tak, abyste mohli ihned po jejím udělení zažádat o dotaci. Obvyklé uzávěrky žádostí o dotaci jsou 31. 3. a 31. 12.

Určitou nevýhodou akreditovaných projektů, je jejich jistá administrativní náročnost a skutečnost, že peníze dostáváte zpětně. Je potřeba počítat s tím, že dobrovolníkům zapojeným v projektu musíte:

  • platit pojištění (pojistné je položka, kterou máte v rámci dotace takřka jistou)
  • evidovat a dokumentovat práci s nimi (prostřednictvím databáze dobrovolníků, s čímž souvisí fakt, že byste takovou databázi měli registrovat na Úřadě pro ochranu osobních údajů)
  • uzavírat s dobrovolníky dobrovolnické smlouvy.

Dotace

Peníze, které akreditovaná organizace získává od ministerstva, nejsou nárokové. Navíc je potřeba počítat s tím, že část požadovaných prostředků ministerstvo seškrtá. Ze zkušeností ale lze říci, že gró pro realizaci aktivit zůstane zachováno. Navíc položky, které musíte hradit ze zákona o dobrovolnické službě, tedy pojištění, ministerstvo platí v podstatě v plné výši. Žádat můžete na jakékoliv položky související s realizací projektu – tedy na cestovné, ubytování, stravné, propagaci, tisk a kopírování, telefony apod. Navíc – a to je důležité – můžete požádat o prostředky na plat koordinátora akreditovaného projektu a koordinátora dobrovolníků. Pozor, v takových případech nesmí jít o pracovní poměr, nýbrž musíte koordinátory zaměstnávat na dohody o provedení práce (DPP) nebo provedení činnosti (DPČ).

Důležité je zároveň vědět, že dotaci organizace dostává zpětně a proto je potřeba, aby ve vašem rozpočtu byly „volné“ peníze minimálně pro začátek projektu. Peníze na akreditovaný projekt k vám obvykle dorazí pět až šest měsíců od žádosti o dotaci. Znamená to, že pokud projekt začíná v lednu a vy dotaci dostanete v květnu či červnu, musíte být schopni v základní formě realizovat aktivity již od konce roku.

Jak na to aneb obraťte se na nás

Pokud vás akreditace jako jedna z možností financování zaujala, obraťte se na Danu Novákovou:

Tel.: 739 333 610

E-mail: poradna@barvinek.net

Rádi vám bezplatně poradíme se sestavení žádosti o akreditaci či zprostředkujeme praktické zkušenosti v této oblasti.