Program Mládež – šance pro (nejen) mladé lidi

 Od letošního roku (2007) běží pod Českou národní agenturou MLÁDEŽ stejnojmenný grantový program. Přináší šanci partám mladých lidí uskutečnit jejich projekty, nabízí příležitost vyrazit na vzdělávací a zážitkové pobyty do zahraničí, podporuje projekty pro děti a mládež, umožňuje získat know-how od zkušenějších organizací a partnerů. Peníze z tohoto zdroje bude možné čerpat do konce roku 2013.

Program Mládež je neformálním programem vzdělávacím. Slovíčko „neformální“ je zde důležité – v žádném případě by totiž nemělo jít o klasické studijní pobyty, na ty se zaměřují jiné programy, například Leonardo.

Program je určen pro mladé lidé ve věku 13 – 30 let (důraz je kladen zejména na 15ti – 28ti leté) a na lidi pracující s mládeží.

O grant mohou žádat: 

  • neformální skupiny mladých lidí,
  • neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti,
  • orgány veřejné správy,
  • ostatní organizace (projekty mohou podávat dokonce i firmy) 

Podmínkou ve všech případech je, aby projekt měl neziskový charakter.

Program má čtyři hlavní priority. Pokud má váš projekt uspět, měl by zahrnovat minimálně jednu z nich:

Evropanství – Rozumí se jím příležitost vzájemně poznávat kultury zemí EU, posilování vědomí, že „jsme jedna rodina“. Podmínku „Evropanství“ ale splníte například i tím, když se váš projekt bude věnovat tématu, které překračuje hranice České republiky, třeba téma klimatických změn nebo soužití více kultur.

Zapojení mladých lidí – Vítány jsou projekty, které předkládají party mladých lidí (nemusí k tomuto účelu zakládat žádné občanské sdružení ani jinou organizaci) nebo projekty, na jejichž realizaci se mladí lidé přímo podílí (ty už mohou předkládat právě i neziskové organizace nebo orgány veřejné správy).

Kulturní diverzita a vzájemná komunikace – Ideální je, pokud se vašeho projektu účastní různorodé skupiny dětí a mladých lidí (různá etnika, národnosti, sociální postavení apod.) nebo pokud do projektu zapojíte s některou dětsko-mládežnickou zahraniční organizaci. Důležité je respektování kulturní rozmanitosti, boj proti rasismu a xenofobii.

Zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi – Body získáte také za to, pokud se váš projekt dotkne například zdravotně postižených dětí / mládeže nebo tím, když ¨do projektu budou zapojeni nebo ho povedou lidé z malých obcí. Velkých měst obvykle existuje celá řada příležitostí pro využití volného času a seberealizaci, hůře jsou na tom ale právě ti z menších měst a vesnic. A právě na ně program pamatuje.

V programu Mládež můžete přihlásit své projekty do pěti základních kategorií (tzv. Akcí):

Akce 1: Mládež pro Evropu

Podporovány jsou především aktivity mladých lidí – samostatné projekty mládeže, setkávání, exkurze zaměřené na předávání zkušeností. Přihlásit se mohou i organizace pracující s dětmi a mládeží, ovšem s podmínkou, že se na projektu děti a mládež přímo podílí.

 Akce 2: Evropská dobrovolní služba (EDS)

EDS vám nabízí možnost vyslat své dobrovolníky na zkušenou do zahraničí, konkrétně do organizace, která se o dobrovolníka po dobu jeho pobytu postará. Místo i oblast zaměření vybíráte vy spolu s dobrovolníkem. Jinou variantou je příležitost hostit ve vaší organizaci mladé lidi za zahraničí.

 Akce 3: Mládež ve světě

V rámci této akce jsou podporovány projekty spolupráce se sousedními zeměmi EU.

 Akce 4: Systémy na podporu mládeže

Pracujete-li v oblasti práce s mládeží, tento program vám umožní získávat v této oblasti nové zkušenosti. Můžete se účastnit seminářů a školení nebo si zajistit stáž u vámi vybrané zahraniční organizace.

 Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Akce pět je určena především mezinárodním sítím organizací pracujícím s dětmi a mládeží (typu Sněm dětí). Podporován je strukturovaný dialog mezi mladými lidmi, politiky a podpora spolupráce mezinárodních organizací.

Uzávěrky projektů podávaných na národní úrovni (stejné pro celé grantové období 2007 – 2013):

Projekty začínající mezi

Uzávěrka

1. květen a 30. zářím

1. únor

1. červencem a 30. listopadem

1. duben

1. zářím a 31. lednem

1. červen

1. prosincem a 30. dubnem

1. září

1. únorem a 31. červencem

1. listopa

Uzávěrky projektů podávaných na evropské úrovni:

Projekty začínající mezi

Uzávěrka

1. červencem a 30. listopadem

1. únor

1. listopadem a 30. březnem

1. červen

1. lednem a 31. červencem

1. září

 

Kontakt

Regionální koorinátorka pro Jihomoravský kraj
Kateřina Petrášová
Tel.: 774 628 627
E-mail: rk-jihomoravsky@youth.cz
www.mladezvakci.cz

Kontakt pro podávání grantových žádostí

Česká národní agentura MLÁDEŽ
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Tel./fax: 224 872 280
E-mail: youth@youth.cz