Mikroregion Drahanská vrchovina

Vrchovina logoDobrovolný svazek obcí Drahanská vrchovina byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 3. 4. 2000. Je ustaven v souladu  s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho členy je 11 obcí. Svazek obcí je právnickou osobou a byl založen na dobu neurčitou. Sídlem byl ustanoven Obecní úřad Luleč. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci jednotlivých obcí.

Členy svazku jsou obce:

Drnovice   www.oudrnovice.cz
Habrovany  www.habrovany.cz
Ježkovice
Krásensko  www.krasensko.cz
Luleč  www.lulec.cz
Nemojany  www.nemojany.cz
Nové Sady  www.antee.cz/nove-sady/
Olšany  www.olsany.cz
Podomí  www.podomi.cz
Račice-Pístovice  www.racice-pistovice.cz 
Ruprechtov  www.ruprechtov.cz
Studnice  www.obec-studnice.cz

Svazek obcí vznikl za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí ve svazku sdružených. Předmětem činností svazku obcí jsou zejména:

  1. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.

  2. Zabezpečování čistoty obci, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodu, odvádění a čištění odpadních vod.

  3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.

  4. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie V obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.

  5. Správa majetku obcí zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízeních a dalších zařízení spravovaných obcemi a s tím související podpora rozvoje společenského života v obcích.

  6. Součinnost při vytváření nových pracovních příležitostí.

  7. Součinnost při rozvoji služeb.

V závěru roku 2001 dochází k transformaci Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na Sdružení obcí "Drahanská vrchovina" v souladu s ustanoveními § 20f až 20j souhrnného platného znění občanského zákoníku 47/1992 Sb. (je podána žádost k registraci sdružení obcí na Okresním úřadě ve Vyškově).

Svazek obcí „Drahanská vrchovina“ vstoupil do Národní sítě zdravých měst dne 22. 6. 2006.

Podrobnosti o mikroregionu najdete na www.drahanska-vrchovina.cz.