Akční plán tvorby vize regionu

1. Oslovit odborníky – proškolené facilitátory, mající zkušenosti s realizací MA 21 (s tvorbou vizí komunity/regionu) formou kulatých stolů apod. 

KDO: Dáša Zouharová
KDY: okamžitě, nejpozději od 25.1. 2006

2.  Ustanovení koordinátora tvorby vize v mikroregionu 

KDO: pověří starostové mikroregionu nebo výkonný výbor MAS
KDY: do konce ledna 2006 
 • Mikroregion Drahanská vrchovina: RNDr. Dáša Zouharová (současně poradce i pro mikroregion Větrník)
 • Mikroregion Větrník + přidružených obcí, včetně mikroregionu Rakovec: Ing. Jiří Pospíšil

ROLE KOORDINÁTORA:

 • Kontaktuje klíčové partnery v obcích
 • Koordinuje dodržování časového harmonogramu realizace tvorby vize
 • Dohlíží na postup přípravy kulatých stolů a víkendových setkání

3. Vytipování a osobní kontaktování klíčových partnerů v obcích (reprezentantů těch skupin veřejnosti, které jsou pro náš záměr nejdůležitější – zástupce podnikatelů, neziskových organizací, místních samospráv, významné osobnosti)

 • Je žádoucí v každé obci získat ke spolupráci osobu, která je důvěryhodnou pro své okolí (výběr nesmíme podcenit): 1 podnikatele, 1 zástupce neziskového sektoru/zájmového spolku, 1 člena obecního zastupitelstva. Toto je ideální stav, který není nutné bezpodmínečně (v poměru zastoupení různých sektorů) dodržet. Tyto osoby pomohou koordinátorovi „nabalovat“ další a další  spolupracující subjekty.
KDO: koordinátor v mikroregionu
KDY: do 10. února

4. Propagační materiál pro realizaci tvorby vize

KDO: LEADER – MAS  - Coufalová, Pospíšil
MA 21 – Zouharová, Medek, Klvač
KDY: do 10. února

5. Informační a motivační setkání klíčových osob Mikroregionu Drahanská vrchovina

KDO: svolá koordinátor, účast odborného lektora
KDY: od 13. do 19. února

6. Informační a motivační setkání klíčových osob mikroregionu Větrník a přidružených obcí, včetně Rusínova

KDO: svolá koordinátor, účast odborného lektora
KDY: do konce února
Program obou setkání klíčových osob (probíhají samostatně)
 • Společné definování záměru a cílů plánovacího procesu
 •  Jaké výstupy očekáváme?
 •  Stanovení časového plánu
 •  Finanční zajištění, rozpočet
 • Jaké je propojení procesu s dalšími strukturami v obcích (v regionu)
 • Jaký je skutečný přínos plánovaného procesu pro přítomné podílníky
 • Připravenost místních samospráv přijmout výsledky procesu a jednat podle nich.
 • Ustanovení jádra (3-4 osoby, cílový počet 10) řídícího výboru pro každou obec (seznámení s jejich povinnostmi: viz str. 21 a 23 Tvorba  vize komunity)
 • Analýza zastoupení podílníků - zástupců z jednotlivých obcích v řídícím výboru obce (seznámení s technikou nabalování dalších podílníků a následné rozhodnutí o zapojení obcí do procesu tvorby obecních vizí)
 • Stanovení termínů a místa konání plánovacích víkendů v jednotlivých obcích
 • Stanovení termínu proškolení facilitátorů (3 – 4 facilitátoři z každé obce – vzájemná spolupráce nejlépe sousedních obcí), v obcích jako Drnovce, Olšany, Rousínov – 10 facilitátorů
 • Doporučení propagace

7.  Propagace, osvěta, „nabalování veřejnosti“

KDO: klíčové osoby v obci, koordinátor
KDY: do konce února až poloviny března

8. Školení facilitátorů

KDO: koordinátor a lektor, klíčové osoby
KDY: od konce února do poloviny března

9. Víkendová setkání veřejnosti

KDO: klíčové osoby, lektor, koordinátor
KDY: od poloviny března do poloviny května

10.  Tvorba vize regionu – víkendové setkání

KDO: koordinátoři a zástupci klíčových osob z obcí
KDY: do konce května