Revitalizace vodních ekosystémů

Revitalizace vodních toků, rybníků a nivních biotopů 

Každá doba má svá měřítka bohatství. Na obrázcích z 19. století najdeme korzující rodinku pyšně hledící na kouř valící se z komína nově postavené továrny. Posléze se klade důraz na nerostné suroviny či širé lány obilí přehlížené pracovitým družstevníkem. Dnes žádné takové obrázky v regionálních kalendářích a pohlednicích nenajdete. Hodnotou jsou staré chaloupky, přírodní zákoutí pokud možno působící nedotčeně. Výnos z polí není „celospolečenským zájmem“, ale věcí hospodáře, zato se „celospolečenským zájmem“ stává zdravé životní prostředí a estetické hodnoty v krajině. Chráněná území a kulturní památky jsou nejvyhledávanějšími cíli turistů bez ohledu na to, zda mají alespoň základní představu o vzácných druzích organismů zde žijících, či jsou znalí historie. Pýchou obce není již kouřící továrna ani areál družstva o rozloze poloviny intravilánu. Pýchou je stará došková chaloupka, vzácný brouk, který nikde jinde nežije nebo chráněné území – třeba mokřad.

Funkce mokřadů je však mnohem širší a zdaleka se neomezuje pouze na kulturní hodnoty. Mnohé z těchto funkcí byly objeveny až po nákladných melioračních úpravách. Slovo mokřad zde používáme v širokém slova smyslu (angl. wetland).

Použité termíny

Revitalizace - obnova, oživení něčeho nefunkčního, popř. zchátralého.

Niva – rovinné údolní dno vzniklé usazením naplavených sedimentů.

Biotop – soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, obývající určitý životní prostor.

Mokřad (sensu stricto), močál – rovinaté území s hladinou vody kolísající v úrovni bažinatého povrchu, hospodářsky nevyužívané území s osobitou flórou a faunou; mnoho druhů je označeno za vzácné.

Mokřad (sensu lato) – v širším slova smyslu se slovem mokřad (z angl. wetland) označují biotopy, kde určující roli hraje voda, např. prameniště, studánky, podmáčené louky, tekoucí sladké vody a vodní nádrže.

Ekosystém – soubor organismů v typickém prostředí propojený vzájemnými vazbami (potravní, prostorové, tok informací a energie aj.).