Přírodovědný význam mokřadů

Vodní ekosystémy jsou druhově nejbohatšími ekosystémy na jednotku plochy. Existují v nich nejdelší potravní řetězce a tvoří nejenom životní prostředí mnoha druhů organismů, ale jsou na nich závislé i další organismy, které zde trvale nežijí. Zejména na vlhkých loukách se udržela vysoká druhová pestrost pro málo intenzivní způsob zemědělského využívání. Jedná se o natolik cenné lokality, že v zákoně 114/1992 byly rašeliniště,  vodní toky,  rybníky, jezera a údolní nivy paušálně prohlášeny za významné krajinné prvky.