Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Jedno z nejcennějších nelesních území centrální části Drahanské vrchoviny. Nacházelo se zde patrně největší vrchoviště Drahanské vrchoviny, s vrstvou rašeliny hlubokou až 2 metry. Rašelina se zde těžila za druhé světové války (ústní sdělení pana Haramacha z Boskovic) a jistě i dříve pro palivové účely. V 70. letech bylo rašeliniště téměř kompletně odtěženo (rašelina využita v zemědělství) a území odvodněno soustavou odvodňovacích kanálů. Nenávratně tak byly zničeny velké přírodní hodnoty pro přinejmenším sporný hospodářský užitek, navíc za neúměrných ekonomických nákladů.

Vlivem silného zamokření území (nachází se v mělké depresi, ve které se hromadí voda) nebylo odvodnění úspěšné a alespoň některé části území si zachovaly mokřadní charakter. Dnes se však jedná spíše o vlhké louky, ostřicová lada a vrbo-olšové porosty. Z vlastního vrchoviště se zachoval jen nepatrný fragment o rozloze několika desítek m2 při modré turistické značce z Pavlova na Horní Štěpánov. Ostatní vytěžené plochy zarůstají bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea agg.) a smrkem. Vlivem výše vyjmenovaných antropogenních zásahů došlo bohužel k dočasné vymizení nejcennějších druhů jako jsou rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) (vymizela před rokem 1966). V roce 2002 však byla opět nalezena.