Pedologické (půdní) poměry

Území Drahanské vrchoviny je tvořeno horninami prvohorního stáří - převážně drobami, které nesnadno zvětrávají. Vznikají na nich půdy hnědé, kyselé a mělké. Protože mají nedostatek živin, jsou málo úrodné. Z hlediska zemědělského je území řazeno do výrobního typu bramborářského. Na 76 % půdního fondu je půda orná, zbytek připadá na zahrady, louky a pastviny. Louky a pastviny však zůstaly pouze na místech zamokřených nebo svažitých, které nebylo možné převádět v ornou půdu.