Rostliny a živočichové

Dubové a bukové lesy

jsou rozšířeným typem vegetace na málo výživných a kyselých půdách v západní části okresu. Z dřevin převládá buk lesní a duby. Méně se vyskytují jedle a borovice s modřínem. Bylin je v podrostu velmi málo. Hojně jsou bika lesní, bika bělavá a třtina rákosovitá. Významný je výskyt horských druhů věsenky nachové a kostřavy nejvyšší.

Druhově dosti chudou zvířenu charakterizuje výskyt velkých savců (jelen evropský, prase divoké, jezev lesní). Pravidelně zde hnízdí vzácný čáp černý a někteří dravci (jestřáb lesní, káně myšilov).

Smrkové kulturní lesy

tvoří podstatnou část lesní vegetace v celém regionu. Vznikly na místě původních listnatých lesů těžební a následnou pěstitelskou činností člověka. Výsadbou domácích i cizích druhů jehličnanů na nevhodných stanovištích byla porušena biologická rovnováha. kromě degradace půdy došlo ke ztrátě schopnosti přirozené obnovy a k opakovaným kalamitám, způsobeným povětrnostními i biologickými vlivy.

Vzhledem k nedostatku světla a silně kyselému půdnímu prostředí roste v podrostu jen několik odolných druhů, např. štavel kyselý, starček Fuchsův, metlička křivolaká a některé druhy mechorostů.

V korunách stromu žije celá řada ptáků (králíček obecný, pěvuška modrá, sýkory apod.), kteří pomáhají omezovat škody způsobené škodlivými druhy hmyzu, které se často přemnožují (bekyně mniška, obaleč modřínový, lýkožrout smrkový aj.)