Na suchých loukách

Původní suché louky jsou druhově velmi rozmanité. Byly však většinou zorány na pole nebo osety pícninami. Staly se druhově i barevně velmi jednotvárné. Jen vzácně nacházíme v jarních měsících místa s pestrou květenou. K nejvzácnějším druhům pastvin Drahanské vrchoviny patří hořeček český (1) .